Workshops voor teams

Effectief verzuimgesprekken voeren

Voor het voeren van een goed verzuimgesprek is het nodig dat de medewerker zich gehoord, gezien en ondersteund voelt en is het van belang dat er actie komt die ook daadwerkelijk leidt tot vermindering van het verzuim. Dat vraagt om een goede balans tussen meebewegen en begrenzen en dat is best een uitdaging! Wat mag je wel en niet vragen aan een verzuimende medewerker? Hoe kun je iemand toch naar het werk krijgen als hij niet wil? Wat kun je doen als je het ‘niet vertrouwd’? Hoe krijg je de verantwoordelijkheid voor aanwezigheid op de juiste plek? Wat is de rol van de bedrijfsarts?

Deze vragen staan centraal bij de training ‘Effectief verzuimgesprekken voeren’. Deze training is bedoeld voor managers, teamleiders, teamcoaches, teamleden, P&O adviseurs en iedereen die een rol speelt in het voeren van verzuimgesprekken. Er wordt bij voorkeur gewerkt aan de hand van voorbeelden en eigen ingebrachte casuïstiek.

De dialoog: effectieve communicatie

Under construction

Afspreken en bespreken in zelfsturende teams

Om tot een goed lopend team te komen is het in de eerste plaats nodig dat er een gezamenlijke taak wordt gecreëerd en dat er afspraken gemaakt worden over hoe jullie als team omgaan met bepaalde zaken en wie daarin welke rol speelt. Pas dan is het mogelijk om op een constructieve wijze zaken te bespreken die het team in zijn totaliteit afhouden van de gewenste resultaten die je als team wilt behalen. In de training afspreken en bespreken in zelfsturende teams werken aan de hand van het IJsbergmodel en vanuit de Roos van Leary. De deelnemer leert de techniek van gespreksvoering maar krijgt ook inzicht in hoe je eigen gedrag van invloed is op het gedrag van de ander en hoe je dit kunt beïnvloeden zodat in de teams een grote mate van taakvolwassenheid ontstaat.

Deze training is bedoeld voor zelfsturende, zelforganiserende of opgave gestuurde teams die gaan starten met elkaar of die willen werken aan het verbeteren van de onderlinge samenwerking.

Feedback geven en ontvangen voor professionals

Het voeren van een goed gesprek is de basis voor professioneel gedrag. Dit betekent actief luisteren en zeggen waar het opstaat. Maar hoe geef je feedback op een zorgvuldige wijze? En hoe ga je om met het ontvangen van feedback? In de training feedback geven en ontvangen leert u naast de technieken het omgaan met emoties die hierbij een rol spelen zodat feedback geven en ontvangen een onderdeel wordt van uzelf en uw relaties met anderen.

Deze training is geschikt voor iedereen die professioneel samenwerkt of die meer wil halen uit samenwerking door eerlijk en open te communiceren op een wijze die de samenwerking vooruit helpt.

Mijn probleem, jouw probleem? Het creëren van eigenaarschap

Under construction

Follow the flow: omgaan met stress en werkdruk

Eén op de acht mensen in Nederland heeft last van werkstress en dit aantal is stijgend. Dat blijkt uit cijfers van Onderzoeksinstituut TNO en het Centraal Bureau voor de Statistiek van 2016. Werkstress is veelal een gevolg van een combinatie van omstandigheden op het werk en in de privé sfeer en hangt samen met de economische situatie. Vandaag de dag is de aantrekkende economie vermoedelijk ook een van de oorzaken van de toename van de werkstress. Veel bedrijven hebben reorganisaties achter de rug. Het werk neemt in veel gevallen nu weer toe, en dat komt allemaal terecht bij de mensen die over zijn gebleven bij die bedrijven. Daarnaast hebben werknemers in de tijd van recessie lang doorgewerkt, ook als ze al klachten hadden. Dat komt nu tot uiting.

Wat is belangrijk voor uw organisatie?
Vanuit de Arbowet bent u als werkgever verplicht om aandacht te besteden aan psychosociale arbeidsbelasting (PSA). PSA wordt beschouwd als de meest voorkomende beroepsziekte in Nederland. De aanpak van PSA zijn een van de thema’s die in uw beleid aan bod moeten komen en er wordt gecontroleerd in hoeverre deze aanpakt gemeten wordt en uitgewerkt is in bijv. Medewerker Tevredenheids Onderzoek (MTO) en de ( Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) iHabitus brengt graag met u de PSA-problematiek in kaart en helpt u te nuanceren en waar nodig te ondersteunen in een gerichte aanpak. Om u te ondersteunen bij de aanpak van deze problematiek werken wij aan de hand van het Job Demands and Resources model van Schaufeli en Bakker. Het geeft inzicht in energiebronnen en energievreters en de balans hiertussen. Hoe groot is het probleem eigenlijk? Wat behoort wel en niet binnen de verantwoordelijkheden van de werkgever? Waar mag je je als werkgever wel en niet mee bemoeien? Wat zijn de beïnvloedingsmogelijkheden? Hoe voer je als collega/manager het gesprek hierover? Deze en andere vragen kunnen aan de orde komen tijdens de training Follow the Flow.

De kunst van samenwerken

Samenwerken kan een kunst worden als ieder lid van de samenwerking niet het eigen belang, maar het belang waaraan men met elkaar zou willen werken voorop zet. Bij de kunst van samenwerken gaat het om gelijkwaardigheid en verbinding. Hiervoor is het noodzakelijk dat is inzicht ontstaat in je eigen voorliggende gedragspatronen en die van de ander en hoe dit elkaar beïnvloedt. Graag maken we gebruik van de ruimte om zichtbaar te maken wat er daadwerkelijk gebeurd en gaan met jullie op zoek naar hoe het kloppend kan worden voor iedereen. De training is bedoeld voor teams die aan de slag willen met elkaar of die behoefte hebben aan het verbeteren van de onderlinge samenwerking.

Wat levert deze training op?

  • Inzicht in kwaliteiten en valkuilen van het team
  • Waardering voor elkaars verschillen en het benutten hiervan
  • Constructief oplossen van spanningen
  • Focus op en verbetering van de teamresultaten
  • Leren van fouten én successen
  • Meer bevlogenheid en motivatie

In beweging: de rol van de adviseur

Under construction