Workshops voor organisaties

Visie ontwikkeling ten aanzien van verzuim of duurzame inzetbaarheid

Persoonlijke overwegingen rondom ziekte bepalen in sterke mate de aanwezigheid op het werk, nu en in de toekomst. Ook betrokkenheid en motivatie en door de sociale omgeving spelen een belangrijke rol. Hoe er door uzelf en uw medewerkers aangekeken wordt tegen deze zaken is in sterke mate bepalend voor hoe hiermee in de dagelijks praktijk wordt omgegaan. Wat kunt u doen als uw ‘onderbuik’ aangeeft dat er iets niet klopt? Wat mag u wel en niet van uw medewerkers vragen? Hoe kunt u uw managers of teams zodanig faciliteren dat zij verzuim of inzetbaarheid werkelijk kunnen beïnvloeden? Wat is hierin uw eigen rol?

Eenduidigheid in de visie waarmee gewerkt wordt is een eerste vertrekpunt en een randvoorwaarde om het resultaat te kunnen beïnvloeden. In dit programma nemen wij u mee in de verschillende visies die er zijn op verzuim en de voor- en nadelen hiervan om zo te komen tot een eenduidige visie van waaruit gewerkt kan worden in uw organisatie. U krijgt zicht op de randvoorwaarden en welke aandachtspunten en nog zijn en er worden doelstellingen met elkaar vastgesteld.

Integraal verzuimprogramma

Vanuit welke visie op verzuim werkt de organisatie? Hoe kunt u uw medewerkers zover krijgen dat zij zelf de verantwoordelijkheid nemen voor verzuim? Wat zijn de doelstellingen ten aanzien van verzuim? In hoeverre is er duidelijkheid rondom ieders rol en taken in het kader van verzuim? Hebben managers of teams voldoende kennis en vaardigheden om te handelen? Hoe verloopt de samenwerking met uw bedrijfsarts? Deze en andere relevante vragen komen aan de orde in het integrale verzuimprogramma. Het programma wordt volledig op maat van uw organisatie gemaakt afhankelijk van uw wensen en de problematiek waar u tegenaan loopt.

Verzuimatelier

Werken heeft voor veel mensen een heel belangrijke plek in hun leven. Mensen die ziek zijn geven bijvoorbeeld aan dat het mee kunnen doen aan werken voor hen het op twee na belangrijkste aspect is voor de door hen ervaren kwaliteit van leven. Mensen die werken hebben over het algemeen ook een betere gezondheid, zijn gelukkiger en zijn meer tevreden over hun leven. Met het Verzuim atelier bieden wij een interventie aan voor mensen die gedurende langere tijd in het verzuim zitten met als doel om op een gestructureerde, effectieve manier weer te komen tot deelname aan werk.

Bewezen effectief

Het Verzuimatelier is gebaseerd op de Skills methodiek. Deze methodiek is in 1984 ontwikkeld door Steve Barnaby en Susan Manney van het Michigan Prevention Research Center aan de Universiteit van Michigan  voor het “Winning Jobs project” en later bewerkt door TNO en toegepast voor verschillende doelgroepen waar sprake was van afstand tot de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld langdurig werklozen of vroegtijdig schoolverlaters. Skills is één van de weinige bewezen effectieve methoden om het zelfvertrouwen, het zelfsturende en probleemoplossende vermogen van mensen duurzaam te verbeteren. Binnen het Verzuimatelier hebben we inzichten en ervaringen uit de Skills methodiek gecombineerd met de nieuwste inzichten rondom rouw en verlies van werk en/of gezondheid.

Doel en doelgroep

Het doel van het Verzuimatelier is het vinden van nieuw uitzicht op werk. Het eigen werk of ander werk, dat maakt niet uit. De training richt zich aan de ene kant op het versterken van vaardigheden die belangrijk zijn voor optimale deelname aan werk en aan de andere kant op het versterken van motivatie, zelfvertrouwen, zelfsturend- en probleemoplossend vermogen en het omgaan met bijbehorend verlies gezondheid en/of werk. De workshop is bedoeld voor werknemers die >3 maanden verzuimen en/of waarbij de datum van werkhervatting onduidelijk is. Het kan zijn dat de re-integratie stagneert en de medewerker wat 'afgedreven' geraakt is van het werk. Er gelden geen specifieke voorwaarden voor het soort klachten

Voor meer informatie over de inhoud van het programma, locaties, data en kosten: lees meer